ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
เรือนจำกลางชายจังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
08 8888 8888

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
08 8888 8888

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

example@mail.com
08 8888 8888

นายกฤษดา  ยอดแก้ว

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

example@mail.com
08 8888 8888

นายมงคล  มัณฑาลัย

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาลัย

example@mail.com
08 8888 8888