ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– เรือนจำกลางชายจังหวัดเชียงใหม่
– ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
08 6656 3200

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

example@mail.com
08 7183 3707

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
08 4043 9304

นายกฤษฎา  ยอดแก้ว
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

example@mail.com
08 8427 8946

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนเวียงแหงวิทยาลัย

example@mail.com
08 2184 8485

นายวรายุทธ  หลวงกัน
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ศูนย์การเรียนวัดดอนจั่น

example@mail.com
09 5516 8350

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชัญญานุช ไชยวงค์
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

example@mail.com
09 5787 4965