แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

Construction Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2567

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • สํารวจเพื่อการก่อสร้าง
 • อ่านแบบ เขียนแบบในงานก่อสร้าง
 • ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลไม้
 • ใช้วัสดุก่อสร้างและมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน
 • ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
 • สร้างและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้
 • ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย
 • ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
 • ปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
 • ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย
 • ปฏิบัติวางผังอาคาร ควบคุมงาน อ่านแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยสถาปนิก นายช่างเทคนิคผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทำงานประกอบอาชีพอิสระ ทำงานด้านก่อสร้าง และอื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน

Teachers

นายภาสกร ฝั้นอ้าย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com

นายบรรเจิด ไวยสุนีย์
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com

นายอดิสรณ์ โยธานันท์
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com

ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com

นายวรายุทธ หลวงกัน
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย