แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Electrical Power Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 • ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
 • ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 • บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 • ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร
 • พัน ประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ซ่อม บํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
 • ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้ง ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างไฟฟ้า พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท พนักงานรัฐและเอกชน ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานการไฟฟ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน

Teachers

นางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com

นายสิทธิชัย ไชยวงค์
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com

นางสาวนฤมล สันสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com

นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย