แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

Computer Technician Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การประเมินราคา และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • ประกอบติดตั้ง บริการงานตรวจซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเว็บไซต์ ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช่างคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ ผู้สอนคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน

Teachers

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 1764 2587

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 6656 3200

นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
09 8462 6268

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 3957 4002

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 5036 5722

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 1251 0951

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย