linkข้อมูลต่างๆ
    หัวข้อ
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
    หัวข้อข้อมูลหลักสูตร
    หัวข้อข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
    หัวข้อข้อมูลจำนวนบุคลากร
    หัวข้อข้อมูลงบประมาณ 

    หัวข้อข้อมูลครุภัณฑ์
    หัวข้อข้อมูลอาคารสถานที่

    หัวข้อข้อมูลสถานประกอบการ


download แผนพัฒนาสถานศึกษา
     หัวข้อแผนพัฒนาสถานศึกษา
     หัวข้อแผนปฏิบัติการประจำปี
     หัวข้อประกันคุณภาพภายใน
     หัวข้อรายงานการประเมินตน
        เองของสถานศึกษา
     หัวข้อRMS 2007


ข่าวประชาสัมพันธ์

   หัวข้อ ผลการคัดสรรผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
   หัวข้อโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559
   หัวข้อโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมทีวีดิจิตอล
   หัวข้อโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
   หัวข้อรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   หัวข้อภาพกิจกรรมการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียน ปวช.1
   หัวข้อรวมรูปออกค่าย Fix It Center 22-25 มีนาคม 2559

          นายประภากร วัชราคม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง


download ข่าวสารต่างๆ
    หัวข้อข่าวสารสำหรับบุคลากร
    หัวข้อข่าวสารสำหรับนักเรียนนักศึกษา
    หัวข้อข่าวสาร ประกาศทั่วไป
    หัวข้อสาระที่หน้าสนใจ

    หัวข้อตรวจสอบผลการเรียน
    หัวข้อนโยบายขับเคลื่อนปรัชญา
         เศรษฐกิจพอเพียง
    หัวข้อศูนย์บ่มเพาะ
    หัวข้อเอกสารประกอบการสอนวิชาหม้อ 
       แปลงไฟฟ้า