ข้อมูลต่างๆ    
 
ข้อมูลพื้นฐาน
14 ก.ค. 2559   พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำเมืองออน  
 
ข้อมูลหลักสูตร
26 มิย. 2559   ิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด    
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
18-19 มิ.ย. 2559   Fix It Center ณวัดบ้านใหม่ลังกา  
 
ข้อมูลจำนวนบุคลากร
11 -12 มิ.ย. 2559   Fix It Center ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงม้าใต้  
 
ข้อมูลงบประมาณ
9 มิ.ย. 2559   กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านศีลธรรม  
 
ข้อมูลครุภัณฑ์
22 มิ.ย. 2559   โครงการโรงเรียนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
22 มิ.ย. 2559   ข้อกำหนดในการจัดทำวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยสำหรับนักเรียน นายประภากร วัชราคม  
 
สถานประกอบการ
22 มิย. 2559   ข้อกำหนดในการจัดทำวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยสำหรับครู   ผู้อำนวยการ  
 
21 มิ.ย. 2559   INFOGRAPHIC "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ"
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
    21 มิ.ย. 2559   ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70และตราสัญญาลักษณ์เฉลิมฯ
   
  แผนพัฒนาสถานศึกษา ภาพกิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ  
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ข่าวสารสำหรับบุคลากร   
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
ทีมงาน Fix It Center ออกให้บริการ ณ วัดแม่ตาด (ต.ห้วยทราย) และ วัดม่วงเขียว (ต.ร้องวัวแดง) ข่าวสารสำหรับนักเรียนนักศึกษา  
 
ประกันคุณภาพภายใน
 กิจกรรมวันไหว้ครูช่าง และครูปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ข่าวสาร ประกาศทั่วไป  
  รายงานการประเมินตนเอง โครงการ "อาชีวะอาสา" เทศกาลสงกรานต์ สาระที่หน้าสนใจ  
 
RMS 2007
โครงการออกค่าย Fix it Center 22 - 25 มี.ค. 2559 ตรวจสอบผลการเรียน  
    วันรับมอบตัวนักเรียน ปวช.1 รอบโควต้า
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมทีวีดิจิตอล

ศูนย์บ่มเพาะ
นโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจฯ
่เอกสารการสอนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
 
         
         
         
    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130  
    โทรศัพท์ 053-929079 โทรสาร 053-929118 email: skptcacth@hotmail.com