ข้อมูลต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
22 มิ.ย. 2559   ้อกำหนดในการจัดทำวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยสำหรับนักเรียน  
 
ข้อมูลหลักสูตร
22 มิย. 2559   ข้อกำหนดในการจัดทำวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยสำหรับครู    
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
21 มิ.ย. 2559   INFOGRAPHIC "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ"
 
 
ข้อมูลจำนวนบุคลากร
21 มิ.ย. 2559   ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70และตราสัญญาลักษณ์เฉลิมฯ
 
 
ข้อมูลงบประมาณ
21 มิ.ย. 2559   สิ่งประดิษฐ์ 2559  ดาวน์โหลดไฟล์สิ่งประดิษฐ์   
 
ข้อมูลครุภัณฑ์
18 - 19 มิ.ย. 2559   ทีมงาน Fix It Center ออกให้บริการ ณ วัดม่วงม้าใต้่ (ต.ร้องวัวแดง) และ วัดบ้านหม้อ (ต.ห้วยทราย) นายประภากร วัชราคม  
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
13 - 17 มิ.ย. 2559   วิทยาลัยนำนักเรียน ชั้น ปวช. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการ  
 
สถานประกอบการ
11 - 12 มิ.ย. 2559   ทีมงาน Fix It Center ออกให้บริการ ณ วัดแม่ตาด (ต.ห้วยทราย) และ วัดม่วงเขียว (ต.ร้องวัวแดง) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
    11 มิ.ย. 2559   ดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ    
  แผนพัฒนาสถานศึกษา ภาพกิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ  
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ข่าวสารสำหรับบุคลากร   
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
ทีมงาน Fix It Center ออกให้บริการ ณ วัดแม่ตาด (ต.ห้วยทราย) และ วัดม่วงเขียว (ต.ร้องวัวแดง) ข่าวสารสำหรับนักเรียนนักศึกษา  
 
ประกันคุณภาพภายใน
 กิจกรรมวันไหว้ครูช่าง และครูปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ข่าวสาร ประกาศทั่วไป  
  รายงานการประเมินตนเอง โครงการ "อาชีวะอาสา" เทศกาลสงกรานต์ สาระที่หน้าสนใจ  
 
RMS 2007
โครงการออกค่าย Fix it Center 22 - 25 มี.ค. 2559 ตรวจสอบผลการเรียน  
    วันรับมอบตัวนักเรียน ปวช.1 รอบโควต้า
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมทีวีดิจิตอล

ศูนย์บ่มเพาะ
นโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจฯ
่เอกสารการสอนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
 
         
         
         
    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130  
    โทรศัพท์ 053-929079 โทรสาร 053-29118 email: skptcacth@hotmail.com