งานวัดผลและประเมินผล

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

example@mail.com
08 6656 3200

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 9262 3698

นายกฤษฎา  ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8427 8946

นางสาวนฤมล สันสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
06 4174 6529

นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 3957 4002

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 5863 6774

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

example@mail.com
08 2184 8485

นายอดิสรณ์ โยธานันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 5865 7518

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
09 0949 2441

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 4378 7604

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

example@mail.com
08 1251 0951

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย