งานวัดผลและประเมินผล

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐพงศ์ เสาร์มา

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวนฤมล สันสอน

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 8888 8888

นายเอกชัย อาจหาญ

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 8888 8888

นายอดิสรณ์ โยธานันท์

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8888 8888

นางรัชนก แดงตั๋น

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา คนใจดี

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย