งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 2184 8485

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 4043 9304

นางสาววีณา ภิระตา
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 6198 7406

นางวรายุทธ  หลวงกัน
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
09 5516 8350

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 5036 5722

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย