งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 ุุ00000000

นางสาวสุกัญญา คนใจดี

ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววีณา ภิระตา

ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย