งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

example@mail.com
09 5787 4965

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการ

example@mail.com
08 4043 9304

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานเรือนจำกลางเชียงใหม่ เเละศูนย์ฝึกเเละอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
08 6656 3200

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

example@mail.com
08 7183 3707

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

example@mail.com
08 8427 8946

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

example@mail.com
8 2184 8485

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานบริษัทอีจิซเทค จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com
09 6015 9209

นายวรายุทธ หลวงกัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com
09 5516 8350

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com
08 1251 0951

นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com
06 2269 2689

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com
09 0949 2441

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

example@mail.com
08 3957 4002

นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 2562 2297

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com
08 5036 5722

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย