งานสื่อการเรียนการสอน

นายสาวสุกัญญา  คนใจดี

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐพงศ์ เสาร์มา

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างยนต์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวนฤมล สันสอน

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 8888 8888

นายเอกชัย อาจหาญ

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 8888 8888

นายอดิสรณ์ โยธานันท์

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววีณา ภิระตา

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกการบัญชี

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย