งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวกาญจนา ญาวิละ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

example@mail.com
09 3324 6195

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างยนต์

example@mail.com
08 8427 8946

นางสาวนฤมล สันสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
06 4174 6529

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 6656 3200

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 5863 6774

นางสาวกาญจนา กวงแหวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 2293 6453

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 9262 3698

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 1764 2587

นายอดิสรณ์ โยธานันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 5865 7518

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกช่างเชื่อมโลหะ

example@mail.com
09 6015 9209


นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

example@mail.com
08 3957 4002

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกการบัญชี

example@mail.com
09 0949 2441

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

example@mail.com
08 1251 0951

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย