งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกาญจนา  กวงแหวน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

example@mail.com
08 2293 6453

นางสาวณัฐพร คำภิโล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

example@mail.com
09 3465 8558

นางสาวทิพรัตน์  คำจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

example@mail.com
08 3718 3722

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

example@mail.com
08 5036 5722

นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

example@mail.com
08 5618 0325

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย