งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

example@mail.com
08 2184 8485

นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 2397 0660

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8427 8946

นายสิทธิชัย ไชยวงค์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
09 4629 5592

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

example@mail.com
08 5863 6774

นายอดิสรณ์ โยธานันท์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 5865 7518

นางสาววีณา ภิระตา
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 6198 7406

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 4043 9304

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 6656 3200

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 1764 2587

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

example@mail.com
08 5036 5722

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย