งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐพงศ์ เสาร์มา

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8888 8888

นายสิทธิชัย ไชยวงค์

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
08 8888 8888

นายเอกชัย อาจหาญ

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 8888 8888

นายอดิสรณ์ โยธานันท์

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววีณา ภิระตา

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวกาญจนา กวงแหวน

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 8888 8888

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย