งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

example@mail.com
08 4378 7604

นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com

นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com

นายสิทธิชัย ไชยวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างเชื่อม
example@mail.com

นายอดิสรณ์ โยธานันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

example@mail.com

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

example@mail.com

นางสาววิไลวรรณ  นันท์ไชย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

example@mail.com

นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย