งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายสิทธิชัย ไชยวงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานสถานศึกษาธรรมาภิบาล
หัวหน้ากลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
example@mail.com
09 4629 5592

นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
หัวหน้ากลุ่มงาน (อวท.)

example@mail.com
09 8462 6268

นายบรรเจิด ไวยสุนีย์
หัวหน้ากลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

example@mail.com
08 1387 0484

นายอดิสรณ์ โยธานันท์
หัวหน้ากลุ่มงานสถานศึกษาคุณธรรม

example@mail.com
08 5865 7518

นางสาวกาญจนา  ญาวิละ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
09 3324 6195

นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
08 7205 1538

นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
09 8462 6268

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกลุ่ม อวท.

example@mail.com
-

ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
ผู้ช่วยกลุ่มงานอวท.

example@mail.com
09 5787 4965

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
ผู้ช่วยกลุ่มงานอวท.

example@mail.com
08 4378 7604

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยกลุ่มงานอวท.

example@mail.com
09 0949 2441

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยกลุ่มงานอวท.

example@mail.com
08 1251 0951

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยกลุ่มงานอวท.

example@mail.com
08 3957 4002

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยกลุ่มงานอวท.

example@mail.com
09 6015 9209

นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

example@mail.com
06 2269 2689

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

example@mail.com
09 5682 9799

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ
 5. กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 6. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 7. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 8. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย