งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายสิทธิชัย  ไชยวงค์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
09 4629 5592

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
08 2184 8485

นางสาววีณา ภิระตา

หัวหน้าสถานศึกษาธรรมาภิบาล

example@mail.com
08 6198 7406

นายบรรเจิด ไวยสุนีย์

หัวหน้ากลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

example@mail.com
08 1387 0484

นายมงคล  มัณฑาลัย

ผู้ช่วยกลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

example@mail.com
08 5863 6774

ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์

หัวหน้ากลุ่มงาน (อวท.)

example@mail.com
09 5787 4965

นางสาวกาญจนา  ญาวิละ

ผู้ช่วยกลุ่มงาน (อวท.)

xxxxx@xxxx.com
09 3324 6195

นางสาวนฤมล สันสอน

ผู้ช่วยกลุ่มงาน (อวท.)

example@mail.com
06 4174 6529

นางสาวชนินร์พร ไชยประคอง

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
08 2195 9681

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

example@mail.com
08 5036 5722

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ
 5. กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 6. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 7. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 8. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย