งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววีณา ภิระตา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 8888 8888

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวกาญจนา กวงแหวน

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 8888 8888

นายสิทธิชัย ไชยวงค์

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
08 8888 8888

นายอดิสรณ์ โยธานันท์

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวสุภาพร ถวิลไพร

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย