งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายสิทธิชัย ไชยวงค์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
09 4629 5592

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 8427 8946

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 7183 3707

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 6656 3200

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 2184 8485

นายภาสกร  ฝั้นอ้าย
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 8252 5928

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 4043 9304

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 3575 1979

นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
09 3146 7999

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

dangame@hotmail.com
08 1764 2587

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com
08 5863 6774

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย