งานครูที่ปรึกษา

นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายณัฐพงศ์ เสาร์มา

นายจตุรงค์ แดงตั๋น
นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
นางสุภาพร ถวิลไพร
นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
นายสกล วิรัตนชัยวรรณ
นายสิทธิชัย ไชยวงค์
นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
นางสาวนฤมล สันสอน
นายสิทธิชัย ไชยวงค์
นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว

นายสมฤทธิ์ โกมิตร์

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว

นายภาสกร ฝั้นอ้าย
นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์
นางสาวทัศนีย์ บิกบาน
นายอดิสรณ์ โยธานันท์
นายบรรเจิด ไวยสุนีย์
นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์
นางสาววีณา ภิระตา

นางรัชนก แดงตั๋น
นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย
นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร

นางสาวกาญจนา กวงแหวน

นางสาวสุกัญญา คนใจดี

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1/1-2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1/3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2/1-2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2

ช่างยนต์
(รจช.) ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
(รจช.) ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากำลัง
(รจช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างไฟฟ้ากำลัง
(รจช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างไฟฟ้ากำลัง
(รจช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
(รจช.) ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
(รจช.) ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์
(รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความคิดเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
  5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องจากเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย