งานครูที่ปรึกษา

นายวรายุทธ  หลวงกัน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

example@mail.com
09 5516 8350

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชัญญานุช ไชยวงค์
ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

example@mail.com
09 5787 4965

ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
นายมงคล มัณฑาลัย
นายกฤษฎา ยอดแก้ว
นางสาวณัฐพร คำภิโล
นายจตุรงค์ แดงตั๋น
นางสาวนฤมล สันสอน
นายสิทธิชัย ไชยวงค์
นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
นางสาวชญาณ์นินท์ สีมาชัยสิน
นายสิทธิชัย ไชยวงค์
นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม
ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
นายบรรเจิด ไวยสุนีย์
นายภาสกร ฟั่นอ้าย
นางสาวกาญจนา ญาวิละ
นายอดิสรณ์ โยธานันท์
นางรัชนก แดงตั๋น
นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย
นางสาววีณา ภิระตา
นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
นางสาวสุกัญญา คนใจดี

 

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร

นางสาวกาญจนา กวงแหวน

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์
นายวรายุทธ หลวงกัน

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2/1-2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3/1-2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1

ช่างยนต์
(รจช.) ช่างยนต์
ช่างยนต์
(รจช.) ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากำลัง
(รจช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างไฟฟ้ากำลัง
(รจช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างไฟฟ้ากำลัง
(รจช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
(รจช.) ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
(รจช.) ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์
(รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์
(รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์
(ทวิภาคี) ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างก่อสร้าง (ศูนย์ฯวัดดอนจั่น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความคิดเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
  5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องจากเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย