งานปกครอง

นายอดิสรณ์ โยธานันท์

หัวหน้างานปกครอง

example@mail.com
08 8888 8888

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์

ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8888 8888

นายภาสกร ฝั้นอ้าย

ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวนฤมล สันสอน

ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
08 8888 8888

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว

ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววีณา ภิระตา

ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา คนใจดี

ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย