งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

นายจตุรงค์ แดงตั๋น
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 9291 1826

นางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
09 0945 8531

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 8427 8946

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 6656 3200

นายภาสกร ฝั้นอ้าย
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 8252 5928

นางสาวรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 6198 7406

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 2293 6453

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
09 3146 7999

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

dangame@hotmail.com
08 1764 2587

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 5863 6774

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
09 2628 3829

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
08 1251 0951

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com
09 5682 9799

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย