งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

example@mail.com
09 2628 3829

นายสิทธิชัย ไชยวงค์
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

example@mail.com
09 4629 5592

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

example@mail.com
08 5863 6774

นายจตุรงค์ แดงตั๋น
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

example@mail.com
08 9291 1826

นางรัชนก แดงตั๋น
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

example@mail.com
09 7923 9266

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย