งานความร่วมมือ

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
หัวหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com

นางสาววริษฐา เภสัชพิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com

นางสาวนิตต์รดี ยะแก้ว
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย