งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวกาญจนา กวงแหวน

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 8888 8888

นายสกล วิรัตนชัยวรรณ

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 8888 8888

นายจักรพงษ์  วิชัยชมภู

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
08 8888 8888

นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววีณา ภิระตา

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 8888 8888

นายณิชชภา  อโนมา

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย