งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
09 2628 3829

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8427 8946

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

example@mail.com
08 7183 3707

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 6656 3200

นายภาสกร ฝั้นอ้าย
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8252 5928

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 3575 1979

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 4043 9304

นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 9262 3698

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

dangame@hotmail.com
08 1764 2587

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
  4. รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย