งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8427 8946

นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 7205 1538

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
09 2628 3829

นางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

example@mail.com
09 0945 8531

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 6656 3200

นายภาสกร ฝั้นอ้าย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
08 8252 5928

นางสาวรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 6198 7406

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 4043 9304

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
08 9262 3698

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 2184 8485

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างเชื่อม

example@mail.com
09 6015 9209

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

example@mail.com
08 3957 4002

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

example@mail.com
08 1251 0951

นางสาวนิตต์รดี ยะแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 2615 8554

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
  4. รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย