วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยฯ

“เปี่ยมคุณธรรม นำเลิศวิชาการ ชำนาญด้านทักษะ”

เป้าประสงค์

นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพ  ตามศักยภาพ  สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตามวัฒนธรรมไทยภายใต้วิถีประชาธิปไตยและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

นึกถึงสายวิชาชีพ นึกถึงเรา (วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง)

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม กำกับติดตาม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม

อัตลักษณ์

“บริการ”

เอกลักษณ์

“วิชาชีพสู่สังคม”