แผนกวิชา

แผนกวิชาช่างยนต์

ศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์   งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับ การซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การซ่อม ติดตั้ง และประกอบคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำและจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ การซ่อมแซมเครื่องจักรกลและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม บำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับ งานช่างไม้ งานช่างปูนคอนกรีต คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ งานเขียนแบบ ก่อสร้าง งานสีและเคลือบฝัง งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ งานก่อสร้างอาคาร เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง และการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม เป็นต้น

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและพัฒนาระบบงานเทคนิค และการจัดการระบบปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการบัญชี

ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

จัดการเรียนการสอน ร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอนวิชาเทคนิคพื้นฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และ เครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

จัดการเรียนการสอน ร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ