งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 2397 0660

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
08 8427 8946

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

example@mail.com
08 7183 3707

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

example@mail.com
08 6656 3200

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

example@mail.com
08 5863 6774

ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
09 5787 4965

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
08 3575 1979

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 4043 9304

นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

example@mail.com
09 3146 7999

นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

dangame@hotmail.com
08 1764 2587

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างเชื่อม

example@mail.com
08 2184 8485

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย