งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

นางสาวกาญจนา
กวงแหวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com


นางสาวนิตต์รดี ยะแก้ว

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงานและบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์ิและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย