งานความร่วมมือ

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
หัวหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com
08 3575 1979

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

example@mail.com
09 2628 3829

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

example@mail.com
08 5863 6774

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

example@mail.com
08 2184 8485

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
เจ้าหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com
08 4378 7604

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย