งานความร่วมมือ

นางสาวสุทธินันท์อร  วัชรเสถียร

หัวหน้างานความร่วมมือ

example@mail.com
08 8888 8888

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววีณา ภิระตา

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

example@mail.com
08 8888 8888

นายณิชชภา  อโนมา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย