ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การมอบตัวนักเรียนโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การมอบตัวนักเรียนโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564