งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

นายจตุรงค์ แดงตั๋น
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นายภาสกร ฝั้นอ้าย
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางสาวรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

dangame@hotmail.com

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย