งานปกครอง

นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์
หัวหน้างานปกครอง

example@mail.com
08 7205 1538

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

example@mail.com
09 6015 9209

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาช่างยนต์

example@mail.com
09 2628 3829

ว่าที่ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

example@mail.com
09 5787 4965

นางสาวนฤมล สันสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

example@mail.com
06 4174 6529

นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
example@mail.com
08 3957 4002

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาการบัญชี

example@mail.com
09 0949 2441

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

example@mail.com
08 4378 7604

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

example@mail.com
08 1251 0951

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

example@mail.com
09 5682 9799

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย