งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายธีราเทพ หน่อคำ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นายภาสกร  ฝั้นอ้าย
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

dangame@hotmail.com

นายมงคล  มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย