งานพัสดุ

นายบรรเจิด ไวยสุนีย์
หัวหน้างานพัสดุ

example@mail.com

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ดูแลงานยานพาหนะ

example@mail.com

นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ดูแลงานยานพาหนะ

example@mail.com
08 7205 1538

นางสาวกัลยารัตน์ สมิตานนท์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

example@mail.com

นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

example@mail.com
08 2562 2297

นายรังสรรค์ จันทร์อ้าย
พนักงานขับรถ

example@mail.com

นายกฤษฎา เตชะฟอง
พนักงานขับรถ

Teehafong.K@gmai.com
08 2723 0773

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย