งานประชาสัมพันธ์

นางสาวรัตนา อูบคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

example@mail.com

นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

example@mail.com

นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

example@mail.com
09 8462 6268

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

example@mail.com

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

example@mail.com
08 1251 0951

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

example@mail.com

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

example@mail.com
09 5682 9799

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย