งานอาคารสถานที่

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
หัวหน้างานอาคารสถานที่

example@mail.com
08 7183 3707

นางมุกดา พิมใจ
แม่บ้าน

example@mail.com
09 5858 7261

นางจินตนา จันทร์อ้าย
แม่บ้าน

example@mail.com
08 8805 1311

นายทศพร กันธิยะ
นักการภารโรง

example@mail.com
09 7326 3544

นายอนุพงษ์ สันสอน
นักการภารโรง

example@mail.com
09 5642 4460

นายสมเกียรติ นางเมาะ
นักการภารโรง

example@mail.com
08 5618 0325

นางสาวชนินร์พร ไชยประคอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

example@mail.com
08 2195 9681

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย