งานอาคารสถานที่

นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
example@mail.com
09 2628 3829

นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาคารสถานที่

example@mail.com
08 7205 1538

 

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาคารสถานที่

example@mail.com
09 6015 9209

นายวรายุทธ หลวงกัน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาคารสถานที่

example@mail.com

นายนฤนาท สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาคารสถานที่

example@mail.com
08 3937 4002

นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาคารสถานที่

example@mail.com
06 2269 2689

นางสาวนิตต์รดี ยะแก้ว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

example@mail.com
08 2615 8554

นางมุกดา พิมใจ
เเม่บ้าน

example@mail.com
09 5858 7261

นางจินตนา จันทร์อ้าย
เเม่บ้าน

example@mail.com
09 5636 5384

นายทศพร กันธิยะ
นักการภารโรง

example@mail.com
09 7326 3544

นายอนุพงษ์ สันสอน
นักการภารโรง

example@mail.com
06 4174 6529

นายสมเกียรติ นางเมาะ
นักการภารโรง

example@mail.com
08 5618 0325

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย