ขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งข้อมูลประกอบการการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์กราฟิก