ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  7. พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
  8. นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา
  9. แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา