โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ยกระดับชุมชนด้านการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงการตรวจเช็คเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลออนเหนือ โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้เยี่ยมชมการซ่อมเครื่องใช้ของครูและนักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้า ภายในงานยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับประชาทั่วไปที่มีความสนใจ