ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ครูทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว ครูนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูเดชาวัต ม่วงประอินทร์ แผนกวิชาช่างยนต์ เเละครูปิยะธิดา หลิมวัฒนา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก