การรับสมัครนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รับสมัครนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน(ยเเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามโทร ๐๕๓ – ๙๒๙๐๗๙ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังที่แนบมาดั้งนี้