ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๑

งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔