ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙

งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔