ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕

งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔