การเปิด – ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

การเปิด – ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2