ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ