ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา และ แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ