ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพิ่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ