พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพภาคที่ ๒ กับ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เข้าพบ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิวัฒนานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กองทัพภาคที่ ๒ กับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังพลและประชาชนทั่วไป ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา