การแข่งขันทักษะ ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ตำบลสันป่าเปา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันขับขี่ปลอดภัยฮอนด้านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ มีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๓๔ แห่ง ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๑๑๗ คน โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานเปิดพิธีในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าตำบลสันป่าเปา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่