จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นำโดย นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โซล่าเซลล์ และระบบน้ำประปา ณ ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ให้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ผู้เข้ารับการอบรมสามรถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป