พิธีเปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน”

ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง พร้อมด้วย นายบรรจบ โพธิ์ศรี นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน” บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ ฝึกทักษะการซ่อมแซมเครื่องช่วยความพิการสำหรับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไปพร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม การดูแลรักษาและซ่อมรถนั่งคนพิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565