โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในวัน พุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีตัวแทนนักเรียนของแต่ละชมรมเข้าร่วมโครงการ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet ได้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง