นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายนิธิศ  ทิพนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้ออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานเชื่อมพัฒนาผลิตภัทณ์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยทำตามกระบวนการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด