โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้นายนิธิศ  ทิพนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้นำคณครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ในหัวเรื่อง Googleclassroom และโปรแกรม Canva โดยมีนายธนสาร รุจิรา เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำบแพงชั้น 2 และ 3 โดยทำตามกระบวนการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด